Distance Sales Contract

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
1.1 ARACI 
       ÜNVANI : Bella Kuyumculuk Ltd. Şirketi (Bundan sonra CHRONOMAX olarak bahsedilecektir)
       ADRESİ : Yeşilköy Mahallesi , Dünya Ticaret Merkezi, B Blok çarşı katı No: 76 Bakırköy
                  İstanbul
                      
TELEFON         : +90 212 465 89 99 / +90 537 601 09 18


FAX           : +90 212 465 89 94


1.2 SATICI     : ………………………………………….. ……………………………………
1.3 ALICI
ADI SOYADI      :
ADRESİ          :
TELEFON         :
MÜŞTERİ NUMARASI:
MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. “Sözleşme”nin
tarafları işbu sözleşme kapsamında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını
bildiklerini, anladıklarını ve bu hükümlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler.  Sözleşmenin
konusunu; “Alıcı”nın, “Aracı”lık hizmeti sunan CHRONOMAX’a ait www.chronomax.com adlı
WEB sitesinden, Satıcı’ya ait malın/eserin satın alınmasına yönelik olarak elektronik ortamda
müzayedeye katılarak siparişini verdiği malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI
(KDV ve KOMİSYON DETAYLARI DAHİL) 
 
İşbu mesafeli satış sözleşmesi konusu ürün, ödeme ve teslim bilgileri aşağıdaki gibidir:
ÜRÜN                 :
ÜRÜN LOT numarası    :
Adet                     :
Satış fiyatı(+KDV)       :
Aracı Komisyonu          :
Kargo Bedeli             :
TOPLAM                   :
Ödeme şekli              :
Teslimat Adresi          :
Teslim edilecek kişi     :
Fatura Adresi            :
Sipariş Tarihi           :

SÖZ KONUSU “ÜRÜN” BEDELİ ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA “SATICI” ADINA,
“ARACI” “CHRONOMAX” TARAFINDAN “ALICI”DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. “ÜRÜN” ün
SATIŞ BEDELİNİN + KDV’SİNİN VE KOMİSYON TUTARININ “CHRONOMAX”’A ÖDENMESİ İLE
“ÜRÜN” BEDELİ “SATICI”’YA ÖDENMİŞ SAYILIR. 
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1 – “ALICI”, “CHRONOMAX”a ait www.chronomax.com alan adlı internet sitesinde satışa
arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ÜRÜN’in http://www.chronomax.com alan adlı
internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin
ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini, reşit olduğunu ve herhangi bir
kanundan kaynaklanan kısıtlılık durumu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.2 Mesafeli satış sözleşmesine konu “ÜRÜN” ün, online müzayedenin bittiğinin WEB
sitesinde ilanından itibaren <10>işgünü içerisinde ödemesi “ARACI”’ya yapılır. Mesafeli satış
sözleşmesine konu “ÜRÜN”in teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik
ortamda teyit edilmiş olması ve “ÜRÜN”in bedelinin “ALICI”nın tercih ettiği ödeme şekli ile
ödenmiş olması şarttır. Satın alınan “ÜRÜN” ilişkin ödeme kredi kartı veya havale yoluyla
peşin olarak, “ALICI” tarafından gerçekleştirilir. “ALICI” satış bedelinin tamamını, Katma
Değer Vergisi'ni (KDV) ve %10 aracı şirket komisyonunu(+KDV) ödediği anda
“CHRONOMAX”ın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir nedenle
ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ”CHRONOMAX”
“ÜRÜN”in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
4.3 Ödemenin yapılmasından itibaren şehir içi teslimlerde <7> gün, şehir dışı teslimlerde 14
gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi
aşmamak koşulu ile her bir ürün için “ALICI”'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak
“ALICI”’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimatın “ALICI” tarafından
kargo ile yapılmasının istenmesi durumlarında, “ÜRÜN” kargo firmasına teslim edilecek olup,
paketleme bedeli ile kargo bedeli “ALICI”ya aittir.
 
4.4 Sözleşme konusu ürün, “ALICI”'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden “CHRONOMAX” sorumlu tutulamaz.
 
4.5 Kargo firmasının, ürünü “ALICI”’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun
nedeniyle, siparişi verilen ürünün “ALICI”'ya teslim edilememesinden, geç teslim
edilmesinden veya meydana gelebilecek hasarlardan dolayı “CHRONOMAX” sorumlu
tutulamaz.
 
4.6 “CHRONOMAX” “Sözleşme” konusu “ÜRÜN”ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam,
standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi,
hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi,
ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabuL, beyan ve taahhüt eder.
 
4.7 “ALICI”, “ÜRÜN”ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve “ÜRÜN”de kargodan
kaynaklanan bir sorun gördüğünde, “ÜRÜN”ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine
tutanak tutturmakla sorumludur.

 
4.8 İşbu “Sözleşme”ye konu “ÜRÜN”e ilişkin ödemenin “ALICI” tarafından kredi kartı ile
yapılması durumunda, “ALICI” ile kredi kartı sahibinin ya da “ÜRÜN”in teslim edileceği kişinin
farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka
aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, “ALICI”'ya aittir. “ALICI”,
bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde “CHRONOMAX”dan
hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 
4.9 “ALICI”, Sözleşme konusu ürünün “ALICI” veya “ALICI”nın gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa tesliminden sonra “ALICI”'a ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu
tarafından “CHRONOMAX”a ödenmemesi halinde, “ALICI” Sözleşme konusu “ÜRÜN”i <3>
gün içerisinde “CHRONOMAX” hesabına havale ile derhal ödeyeceğini, bunu yapmaması
durumunda ise nakliye gideri “ALICI”ya ait olacak şekilde “CHRONOMAX”a iade edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.10 “ALICI” ve “CHRONOMAX”  işbu “Sözleşme”de bildirilen yazışma adreslerinin geçerli
tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
4.11 İşbu “Sözleşme”nin tüm maddeleri taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu
“Sözleşme” “ALICI” tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
MADDE 5- CAYMA HAKKI
“ALICI”nın elektronik ortamda ihaleye girerek satın aldığı “ÜRÜN” ile ilgili olarak 27.11.2014
tarihli 29188 sayılı Remi Gazetede yayımlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
uyarınca; CAYMA HAKKI mevcut değildir. Bahsi geçen yönetmeliğin özellikle; 
a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya
sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
b. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,
c. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmeler, 
Bakımından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Yasanın ilgili yönetmeliğinde
bildirilen istisnası kapsamındadır. 
MADDE 6- BORÇLUNUN TEMERRÜD
“ALICI”, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi
bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve
bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka
hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini “ALICI”dan talep edebilir
ve her koşulda “ALICI”nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, “ALICI”, borcun
gecikmeli ifasından dolayı “CHRONOMAX”ın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan
edilen değere kadar “ALICI”nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz
konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.